Algemene voorwaarden

Artikel 1. Object van deze overeenkomst

1.1. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen en diensten, met daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds Ooievaarverhuur, statutair gevestigd te Rijnsburg, hierna te noemen verhuurder, anderzijds een in de overeenkomst met namen genoemde natuurlijke of rechtspersoon, verder te noemen huurder.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst en borgstelling

2.1. Deze overeenkomst is gesloten voor bepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in deze overeenkomst is vermeld. Verlenging van de overeenkomst is mogelijk, mits de goederen niet opnieuw gereserveerd zijn door derden. Alle goederen blijven bij verhuur eigendom van Ooievaarverhuur. Bij het aan gaan van de overeenkomst wordt er per artikel € 50,00 borg berekend. Bij onbeschadigd retourneren van de goederen ontvangt de huurder deze borg direct terug.

Artikel 3. ophaal / retour

3.1. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij voornoemde verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huurcontract terug te brengen en te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen beide partijen is overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zich zal belasten.

3.2. Indien de datum voor retourneren van gehuurde goederen wordt overschreden is huurder aan verhuurder een onmiddellijke opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

Artikel 4. Leveringstermijn

4.1. Indien de verhuurder zich tegenover de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

4.2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade indien de gehuurde goederen door welke oorzaak dan ook niet conform de overeengekomen termijn ter beschikking van de huurder worden gesteld.

Artikel 5. Controle/onderzoek op goede staat van goederen

5.1. De huurder is gehouden het geleverde na aflevering te onderzoeken. Daarbij behoort de huurder te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in normale (handels-) verkeer gelden.

5.2. De huurder dient eventuele gebreken en schade onmiddellijk, althans binnen 4 uur na in ontvangstneming aan verhuurder te berichten. Vanaf het moment van het in gebruik nemen van huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

Artikel 6. Verplichtingen huurder

6.1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts in overeenstemming met de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder:

  1. De gehuurde goederen in overeenstemming met de bediening- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht en gebruik die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn verteld en of overhandigd, te behandelen.
  2. Geen veranderingen en/of voorwerpen aan de verhuurde goederen aan te brengen.
  3. De verhuurder te allen tijde de toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
  4. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder hiervan te vrijwaren.
  5. Onderverhuur en ter beschikkingstelling aan derden is ten strengste verboden, mits anders schriftelijk is overeengekomen.
  6. De verhuurde artikelen moeten door de huurder droog worden opgeslagen en bij het ophalen op de begane grond en goed toegankelijk te worden klaargezet.
  7. Bij beëindiging van deze overeenkomst worden de gehuurde goederen volledig gereinigd en droog ter beschikking van de verhuurder gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn en dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie en/of reinigingskosten in rekening te brengen.
  8. De huurder heeft de plicht bij harde wind of storm de goederen droog te stallen.

Artikel 7. Reparatie

De huurder is aansprakelijk voor de kosten van de reparaties die naar het oordeel van de verhuurder noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd.

Artikel 8. Waarborgsom

8.1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.

8.2. De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en of reiniging.

8.3. De waarborgsom wordt bij beëindiging van het huurcontract teruggegeven aan de huurder mits en voor zover de huurder aan al zijn verplichtingen tegenover verhuurder heeft voldaan.

Artikel 9. Verzekering

Gedurende de tijd dat de gehuurde goederen ter beschikking zijn gesteld draagt de huurder het volle risico en verantwoording over de gehuurde goederen. De huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadigingen ten gevolge van brand etc.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letstel aan de gebruiker of derden tengevolge van het gebruik van het gehuurde.

10.2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan derden tengevolge van het gebruik van het gehuurde door de huurder. De huurder zal terzake de verhuurder voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

10.3. Het gebruik van het gehuurde goed is geheel voor eigen risico.

10.4. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem dan wel door derden.

Artikel 11. Annulering

Indien de huurder voordat de huurtermijn is ingegaan tot annulering van de afgesloten overeenkomst overgaat, is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd:.

-Bij annulering binnen 7 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs.

-Bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.

Artikel 12. Opzegging/ontbinding

12.1. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen met onmiddellijk ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij de verhuurder.

12.2. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling en met onmiddellijk ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De aanzegging tot ontbinding is vormvrij.

12.3. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is de verhuurder gerechtigd schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

 

Artikel 13. Vervanging

Indien de huurder niet in staat of bereid is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan de verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient de huurder aan de verhuurder een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen met een minimum van € 50,00.

Artikel 14. Wijzigingen

Wijzigingen in en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 15. Betaling

15.1. Betaling dient a contant en middels bij beëindiging van de overeenkomst te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De huurder zal bij betaling een huurovereenkomst ter hand worden gesteld. De door de huurder te betalen bedragen worden verrekend met de borg bij het terugbrengen van de goederen.

15.2. De verhuurder is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de vervaldatum van de factuur.

15.3. De huurder verplicht zich voorts alle gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten van de opdrachtgever veroorzaakt door niet betaling te vergoeden. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten is Nederlandse recht van toepassing.